วันอาสาฬหบูชาเวียนเทียนไหม

วันสำคัญ

วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไร

วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไร วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติของไทย เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

Read More