โวหารการเขียน

Uncategorizedการศึกษา

โวหารภาพพจน์: ศิลปะของคำพูดและการเปรียบเทียบที่สร้างภาพพจน์ในใจของเรา

โวหารภาพพจน์: ศิลปะของคำพูดและการเปรียบเทียบที่สร้างภาพพจน์ในใจของเรา การใช้โวหาร (figurative language) ในการเขียนเป็นศิลปะของคำพูดและการเขียนที่มีประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างความหมายและความรู้สึกในผู้อ่านหรือผู้ฟัง โวหารเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อความเป็นเนื้อความดีและน่าสนใจมากขึ้น โดยการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งอื่นในทางที่น่าสนใจและมีความหมายเล็กน้อยที่คลุมเครือแต่ละคนได้ด้วยมุมมองของตัวเอง  ภาษาไทย เรื่อง : โวหารภาพพจน์ ประเภทของโวหารภาพพจน์มีหลายแบบ เราจะได้เรียนรู้ถึงบางประเภทสำคัญดังนี้: 1. อุปมาโวหาร (Simile) : เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งอื่นโดยใช้คำเชื่อมเช่น “เหมือน”,

Read More