วันสำคัญ

วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไร

วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไร

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติของไทย เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก หลังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแล้ว พระโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาจึงถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
 2. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
 3. เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติอันประเสริฐแก่ชาวโลก เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ชาวพุทธจึงควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะ เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่น

วันอาสาฬหบูชา เหตุการณ์สําคัญ 4ประการ

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย หลังจากตรัสรู้เป็นเวลา 2 เดือน เหตุการณ์สำคัญ 4 ประการที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ได้แก่

 1. เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 2. เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ ฤาษีโกณฑัญญะ ได้บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
 4. เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา และเป็นวันครบองค์พระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ครั้งแรกในโลก

tag

 • วันอาสาฬหบูชา 2566
 • วันอาสาฬหบูชาคือวันอะไร
 • วันอาสาฬหบูชา 2566 ตรงกับวันอะไร
 • วันอาสาฬหบูชาเวียนเทียนไหม
 • วันอาสาฬหบูชาภาษาอังกฤษ
 • วันอาสาฬหบูชาเหตุการณ์สําคัญ 3ประการ
 • วันอาสาฬหบูชากิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *